Gredelby Hagar samfällighetsförening

Hej!

Du som äger en fastighet på Högåsvägen 71-241 är automatiskt medlem i Gredelby hagar samfällighetsförening. När en fastighet säljs blir den nya ägaren automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och bunden av besluten som meddelats när gemensamhetsanläggningen bildades.

En samfällighetsförening ger en rationell förvaltning genom att det är många fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningen.

Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen.

De fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen sköter, genom en vald styrelse, driften av densamma.

I Gredelby Hagar samfällighetsförening ingår följande delar i gemensamhetsanläggningen; gator, vatten- och avloppsanläggning, miljöstation, gemensamma grönytor och lekplatser, samt parkeringsplatser.

Lantmäteriet för ett särskilt register över alla samfällighetsföreningar. Registret innehåller bland annat uppgifter om föreningens namn, styrelsens sammansättning och firmatecknare.